Skip to content

Tietosuojaseloste (Fi-verkkotunnukset)

Sivuhommat Fi-verkkotunnusten välitystoiminnan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Sivuhommat Oy

Yhteystiedot:
Kaarlenkatu 15 LH 94
00530 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Sivuhommat Oy / Jaakko Kangosjärvi
Kaarlenkatu 15 LH 94
00530 Helsinki
+358 40 585 6195
info@sivuhommat.fi

2. Rekisteröidyt

Sivuhommat Oy:n verkkotunnusasiakkaiden rekisterissä ovat Sivuhommat Oy:n kautta Fi-verkkotunnuksen käyttäjäksi rekisteröityneet asiakkaat.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Fi-verkkotunnusvälittäjänä Sivuhommat Oy kerää ja käsittelee fi-verkkotunnusten käyttäjien henkilötietoja fi-verkkotunnusten rekisteröimiseksi. Välittäjä merkitsee tiedot Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin (Traficom) fi-verkkotunnusrekisteriin ja ylläpitää tietoja mm. tunnuksen käyttäjän yhteystietoja päivittäessään.

Laki sähköisen viestinnän palveluista sekä verkkotunnusmääräys 68 ovat välittäjän EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeudellinen peruste käsitellä fi-verkkotunnusten käyttäjien henkilötietoja fi-verkkotunnusten rekisteröimiseksi ja hallinnoimiseksi eli välitystoiminnan harjoittamiseksi.

Fi-verkkotunnusvälittäjä tallettaa tiedot fi-verkkotunnusrekisteriin sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 164 §:n 2 momentin, 165 §:n, 167 §:n, 168 §:n ja 170 §:n mukaisesti.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

• Nimi
• Henkilötunnus / muu yksilöivä tunnus
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön puhelinnumero (oikeushenkilöiltä)
• Sähköpostiosoite (prosessiosoite)

Myös yhteisöille rekisteröityjen verkkotunnusten rekisteriin ilmoitettavat käyttäjätiedot voivat sisältää henkilötietoja.

4. Käsittelyn kesto

Sivuhommat Oy käsittelee fi-verkkotunnusrekisteriin merkitsemiään ja rekisterissä ylläpitämiään henkilötietoja vain sen ajan, kun fi-verkkotunnus on Sivuhommat Oy:n ylläpidossa ja/tai verkkotunnus on voimassa suoja-aikoineen. Sivuhommat Oy on vastuussa siitä, että se poistaa fi-verkkotunnusten käyttäjien henkilötiedot omista järjestelmistään sen jälkeen, kun tietojen käsittelyperuste eli tunnuksen välitystoiminta päättyy.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
Sivuhommat Oy / Jaakko Kangosjärvi
Kaarlenkatu 15 LH 94
00530 Helsinki
+358 40 585 6195
info@sivuhommat.fi

Rekisteröidyllä on oikeus:

 1. tietää, mitkä tahot käyttävät hänen henkilötietojaan
  Fi-verkkotunnuksen käyttäjän henkilötietoja käsittelevät Sivuhommat Oy ja Traficom.
 2. tietää, mihin tarkoitukseen hänen tietojaan käytetään
  Fi-verkkotunnuksen käyttäjän henkilötietoja käytetään verkkotunnuksen rekisteröimiseen ja ylläpitoon sekä fi-verkkotunnusriitojen ratkaisuun.
 3. saada pääsy omiin tietoihin
  Fi-verkkotunnuksen käyttäjällä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa
 4. tarkastaa ja oikaista virheelliset tietonsa
  Fi-verkkotunnuksen käyttäjällä on oikeus tehdä omien tietojen tarkastuspyyntö sekä Sivuhommat Oy:lle että Liikenne- ja viestintävirastolle. Sivuhommat Oy oikaisee fi-verkkotunnuksen käyttäjää koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot
 5. rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
  Fi-verkkotunnuksen käyttäjä voi osoittaa pyynnön Sivuhommat Oy:lle ja Traficomille henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisissa tilanteissa.
 6. tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  Fi-verkkotunnuksen käyttäjällä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi katsoessaan, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Oikeus ei rajoita muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.
  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Verkkosivuston käyttäjä voi pyytää hänestä tallennetut tiedot nähtäväksi sähköpostitse.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään tämän rekisteröidessä Fi-verkkotunnusta Sivuhommat Oy:n välityksellä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tiedot ovat vain Sivuhommat Oy:n sekä Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin käytettävissä. Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.