Skip to content

Toimitusehdot

Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Sivuhommat Oy:n (jäljempänä: Sivuhommat) ja asiakkaan väliseen kauppaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. Näissä ehdoissa tuotteilla tarkoitetaan tavaraa ja palvelua.

Hinnat

Hinnastojen hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Sivuhommat pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Tarjouksessa ilmoitettu hinta on voimassa tarjouksen voimassaolon ajan.

Tilaaminen ja sopimuksen syntyminen

Jättämällä toimeksiannon tai hyväksymällä tarjouksen asiakas tekee sopimuksen Sivuhommien kanssa ja sitoutuu näihin toimitusehtoihin. Myös sähköpostitse, sosiaalisen median viestimillä tai suullisesti tehty sopimus on lainvoimainen ja sitova.

Tuotantoprosessi

Graafisen suunnittelun tuotantoprosessi etenee yleensä seuraavasti:

  1. Sivuhommat antaa asiakkaalle hintatarjouksen tämän tarvitsemasta suunnittelutehtävästä tai muusta palvelusta.
  2. Asiakas hyväksyy tai hylkää tarjouksen, tai hyväksyy tarjouksen hintaneuvottelun jälkeen.
  3. Asiakas antaa Sivuhommille toimeksiannon ja verottomalta arvoltaan yli 1000 euron toimeksiannossa suorittaa etumaksun, minkä jälkeen Sivuhommat aloittaa työn tarjousprosessissa sovitun aikataulun mukaisesti.
  4. Asiakas saa tilaamastaan työstä luonnoskuvan (esim. jpg, png, pdf) tai pääsee tutustumaan nettisivuston tai verkkokaupan luonnosversioon testi- tai tuotantopalvelimella ja esittää luonnoksesta kommenttinsa Sivuhommille.
  5. Luonnoksen saatuaan asiakas joko hyväksyy sen ilman muutoksia, hyväksyy sen määritteleminsä muutoksin, jolloin Sivuhommat tekee näiden perusteella uuden luonnoksen tai hylkää sen ja peruu toimeksiannon.
    Jos asiakkaan määrittelemät muutosehdotukset eivät laajuutensa vuoksi sisälly tarjoukseen, asiakas saa Sivuhommilta arvion lisätöiden kustannuksista ennen työn jatkamista.
    Jos asiakas ei pysty esittämään suuntaviivoja muutostöille mutta haluaa kuitenkin lisää luonnosehdotuksia, asiakas sitoutuu maksamaan uudesta luonnoskierroksesta Sivuhommien ilmoittaman hinnan, vaikkei luonnos etenisikään toteutukseen.
  6. Sivuhommat toteuttaa työn hyväksytyn luonnoksen perusteella ja luovuttaa valmiin työn asiakkaalle.

Toimitusaika

Toimitusaika sovitaan tehtäväkohtaisesti. Edellä kuvattu tuotantoprosessi voi esimerkiksi luonnoskierrosten määrän vuoksi venyä, joten ilmoitetut toimitusajat ovat arvioita. Sivuhommat on velvoitettu ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisista viivästyksistä.

Toimitustavat

Valmis logo tai muu graafisen suunnittelun tuote toimitetaan asiakkaalle sovituissa tiedostomuodoissa sähköpostitse tai latauspalvelun kautta.

Kotisivut ja verkkokaupat julkaistaan palvelimella ja sivuston sekä web-hotellin käyttöön tarvittavat tiedot toimitetaan toimeksiantajan ilmoittamaan sähköpostiin.

Tilatut painotuotteet toimitetaan suoraan toimeksiantajan ilmoittamaan osoitteeseen.

Toimitus ja tuotteet katsotaan hyväksytyksi, ellei Sivuhommille ole seitsemän päivän kuluessa toimituspäivästä kirjallisesti huomautettu toimituksen viivästymisestä tai tuotteiden virheellisyydestä.

Laskutus

Tuote tai palvelu laskutetaan valmiin työn luovuttamisen jälkeen. Verottomalta arvoltaan yli 1000 euron suuruisiin tilauksiin kuitenkin sovelletaan etumaksua, joka on sopimuksen mukaan 10–50 % tarjouksen loppusummasta. Tällöin asiakas tarjouksen hyväksyttyään saa etumaksusta laskun, jonka maksamisen jälkeen tuotantoprosessi käynnistyy. Tarjouksen loppusumma ja mahdolliset lisätyöt laskutetaan työn luovutuksen jälkeen.

Jos työn, erityisesti verkkosivuston, valmistuminen viivästyy Sivuhommista riippumattomista syistä (asiakas ei toimita aineistoa tai ei esitä pyydettyjä kommentteja) yli kohtuullisena pidettävän ajan (2 viikkoa), työ voidaan luovuttaa ja laskuttaa keskeneräisenä. Puuttuvat työt toteutetaan mahdollisimman pian ilman eri korvausta.

Jos asiakas on hyväksynyt luonnoksen mutta ei pysty kohtuullisen ajan (2 viikkoa) kuluessa toimittamaan työn viimeistelyyn tarvittavia aineistoja tai kommentteja, Sivuhommilla on oikeus laskuttaa siihen asti tehdystä työstä (yleensä 50 % tarjouksesta tai kuluneet tunnit).

Jos asiakas kokonaan peruu toimeksiannon, johon Sivuhommat on ehtinyt tehdä työsuoritteita, Sivuhommilla on oikeus laskuttaa siihen asti tehdystä työstä.

Verkkotunnus- ja hosting-palvelujen laskutus jatkuu ensimmäisen kauden jälkeen vuosittain tai muun sovitun kauden pituisena jaksona. Sopimus jatkuu automaattisesti, ellei asiakas irtisano sopimusta tai ilmoita muutoksista sopimukseen viimeistään viisi (5) viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä.

Maksuehdot

Maksuehto on 10 pv netto ja viivästyskorko on 8 %. Sivuhommat katsoo oikeudekseen veloittaa vastaanottamattomat ja maksamattomat tuotteet asiakkaalta muistutuslaskulla, joka on 10 päivän maksuajan jälkeen perintäkelpoinen, mikäli maksua ei ole suoritettu. Muistutusmaksu on 7 euroa.

Maksamattomista verkkotunnus- ja hosting-palvelujen laskuista lähetetään kaksi muistutuslaskua, ennen kuin Sivuhommat Oy keskeyttää palvelujen tarjoamisen kahden viikon määräajaksi. Jos laskua ei tämän määräajan kuluessa makseta tai asiakasta ei tavoiteta tämän antamista yhteystiedoista, Sivuhommat Oy:llä on oikeus sulkea tai irtisanoa palvelut.

Reklamointi

Jos asiakkaalla on huomautettavaa toimitetusta tuotteesta, hänen tulee reklamoida 7 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Mahdolliset laskua koskevat huomautukset on esitettävä kirjallisesti 7 päivän kuluessa laskun päivämäärästä.

Tekijänoikeudet

Sivuhommat luovuttaa asiakkaalle oikeuden tuotteen käyttöön sovitulla tavalla, kun tilaus on kokonaan maksettu. Kaikki alkuperäiskappaleet, tasoja sisältävät työtiedostot, luonnokset ja puhtaaksipiirrokset, ovat Sivuhommien omaisuutta. Asiakas voi saada niitä käyttöönsä eri sopimuksesta ja korvauksesta. Sivuhommille on oikeus esitellä teosta tai sen luonnoksia työnäytteenään.

Jos asiakas haluaa käyttää teosta muuhun kuin alkuperäisen sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen, siitä ja Sivuhommille suoritettavasta korvauksesta on sovittava erikseen.

Teosta ei saa käyttää Sivuhommia, teoksen taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla tai loukkaavassa yhteydessä. Asiakas vastaa itse siitä, ettei hänen Sivuhommille tilausta varten toimittamansa aineisto riko tekijänoikeus- tai muita säädöksiä eikä ole hyvien tapojen vastaista.

Kolmansien osapuolien palvelut

Sivuhommat voi suositella tai hankkia asiakkaalle kolmansien osapuolien ja alihankkijoiden palveluita ja tuotteita. Näitä ovat esimerkiksi paino- ja tulostuspalvelut, palvelinpalvelut sekä nettisivustojen ja verkkokauppojen tekniset alustat ja niiden lisäosat. Sivuhommat ei voi olla vastuussa kolmansien osapuolien tuottamien palvelujen teknisestä toimivuudesta tai hankitun tuotteen lopullisesta sopivuudesta asiakkaan tarpeisiin. Mahdolliset kolmannen osapuolen tuottaman palvelun tai tuotteen korjaus- tai muokkauskulut hoitaa asiakas itse.

Erimielisyydet

Mahdollisista erimielisyyksistä pyritään sopimaan neuvottelemalla. Ellei sopuun päästä, ristiriidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sivuhommien mahdollinen korvausvelvollisuus rajoittuu enintään asiakkaan suorittamaan maksuun. Mahdolliset ongelmat asiakkaan ja kolmannen osapuolen välillä ratkaistaan näiden kesken, eikä Sivuhommilla ole oikeudellista asemaa näissä tilanteissa.